Provozní řád

Provozovatel : Dům dětí a mládeže Praha 6

 1. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hlavní vchod . Provoz kluziště a doba bruslení jsou stanoveny dle pokynů provozovatele a dle klimatických podmínek. Doba provozu bude vyvěšena na www.praha6.cz.
 3. Vstup na kluziště je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
 4. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte. tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let)
  • sezení na mantinelech
  • manipulace a držení se sítí ohraňující kluziště
  • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
  • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
  • kouření na ledové ploše
  • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
  • vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem bez přechozího souhlasu správce kluziště
  • házení sněhových kouli
  • ohrožováni ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
  • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
  • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště)
 5. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce kluziště a řídit se jimi.
 6. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 7. Návštěvníci, zejména osoby starši nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tim se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci kluziště.
 8. Veřejné bruslení končí na výzvu správce kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu správce kluziště ukončujícího veřejné bruslení.
 9. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.
 10. Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí správce kluziště. Neopusti-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR nebo Městskou policii.
 11. Škody a ztráty:
  • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
  • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
  • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
  • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
  • Předměty nalezené v areálu kluziště je nálezce povinen odevzdat správci kluziště, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 12. První pomoc, úrazy:
  • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned správce kluziště.
  • Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá správce kluziště.
  • Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště).
  • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
  • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají správce kluziště a pomohou při poskytování první pomoci.
  • Lékárnička se nachází u správce kluziště.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Rychlá záchranná služba – 155 – ohrožení života; Hasiči – 150; Policie čR – 158

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat